Uumiga

Nunavumi Pulaqtuliqiyit maniliurutiqagitut ilauyuni katimayit akhuuqhaiyut pulaqtuliqinikut pivaliajutinik pipkaivlutik naunaitunik qauyimayauyunik atugituniklu hitamain pijutauluaqtuni: Niuvigauniginik, ilituqhautinik tuhaqtijutiniklu, niuvigauyaagani upalugaiqhimaniq, hiqnaaqniqlu. Timiuyugut ikayuqturiagani atuqtitpaaliriaganilu ilagiyapta hanahimayait ikayuutailu hilaqyuami.

Nunavumi Pulaqtuliqiyit qiniqtut ikayuqtikhanik kavamanik, Inuit Katimayiinik, nunagiyauyunit, pulaqtuliqinikulu aulapkaiyut atuqtitpaaliriagani pulaaqtut atuqtakhait pivaalirutauyut atuinaqtunik manikhaqhiurutit agiklivalianiginik, ilitquhiq ilipqamainariagani atuqhimaginariaganilu inuknut ikayuutikhat Nunavumiuni.

Hamaniitugut kiuyaagani hunanikliqaa apiqutigiyaqnik pulaqtuliqinikut ikayuqtiriilu atuqtakhainik. Hivuniqhivaalirumaniruvit, titiqijavat qaritauyakut uvuuga info@nunavuttourism.com –mi.