Ilauyuut

Ilauyuinnait qaritauyakkut pulaarvinga piqaqtuq tamainnik ihariagiyat ilihimagiaqni ilauninnganut Nunavut Pulaarniqmut unalu naunaitkutanik ikayuutikhaniklu pinahuarutiniklu piinariayarnik. Una qaritauyakkut pulaarvinga pipkaidjutaatit ukuninnga:

  • Piinarialaqigiami iliuraqlugillu qaritauyaqmit pulaarvinganit tamaita titiqqat apirhuutit ihariagiyauyuq pihimagiami ilauniit uumunnga Nunavunmi Pulaarniq
  • Ihuarhigiaqni nanminiriyat naunaitkutanganik ilauyullu titiraqhimayuq takunnaqtumi uumani www.nunavuttourism.com
  • Pilutit naunaitkutanik ilihaidjutikhamut pivikhaqautinik aadlaniklu qanuriliurutiniaqtaanik
  • Piinarialaqilugit Ukiuq Tamaat Unniutjutinik, Katimayut katimadjutingit aadlallu akhuurutauyut naunaitkutanik
  • Piinarialaqilugit hivayautingit naunaitkutat Katimayiuyunut ukununngalu Nunavut Pulaarniqmut havaktinginnut … amihuniklu!

Apirhuutiqaqqit? Uqaqatigilugu Tukimuaqtivut Ilauyunut Pulaaqtunullu Ikayuutikhat hivayautikku akiittukkut uumani 1-866-687-8233 qaritauyakkulluuniit uumani members@nunavuttourism.com.